Stödinsatser / Miljöterapi / ADL

Kärnan i det förstärkta stödboendet är arbetet med klientens genomförandeplan. I den framgår vilka behov klienten har samt vilka stödinsatser som är mest lämpade. Vejbyhem matchar och erbjuder en kontaktperson till varje klient. Kontaktpersonen arbetar sedan tillsammans med klienten för att målen i genomförandeplanen ska uppfyllas. Vidare bistår kontaktpersonen med psykosocialt och praktiskt stöd. De psykosociala stödet kan vara allt från enkla vardagssamtal till mer problemorienterade och lösningsfokuserade samtal. Det praktiska stödet kan exempelvis innefatta stöd i boendet, stöd i myndighetskontakter eller att söka och finna ett eget boende.

Under placeringen i stödboendet pågår även ett ständigt, miljöterapeutiskt arbete där personalen uppmanar klienterna till socialt samspel, samhällsintegration, ADL-träning, relationsskapande, ansvarstagande och annan social, psykisk eller fysisk färdighetsträning.

Målet med såväl de psykosociala samtalen som det miljöterapeutiska arbetet är att klienterna ska stärka sitt självförtroende samt kunna få insikt i hur nya val, värderingar, handlanden och upplevelser kan omforma dennes liv på ett positivt sätt.

Sysselsättning

Sysselsättningen syftar till att skapa en meningsfull vardag med fungerande rutiner och aktiviteter. Vejbyhem erbjuder olika former av sysselsättning, allt från daglig samvaro till gemensamma aktiviteter, arbetsträning, praktik, arbetssökande eller studie- och yrkesvägledning. Dessutom stimulerar vi våra klienter till en aktiv fritidssysselsättning och att de ingår i sociala sammanhang utanför Vejbyhems verksamhet.

Stödboende

I stödboendet bor våra klienter i egna, möblerade lägenheter. Stödet är individuellt och anpassas utifrån klientens behov. Vi erbjuder träningsboende, utslussboende, integrationsboende, akutboende, tillfälligt eller skyddat boende.

En kontaktperson tillsätts åt varje klient. Kontaktmannen är med klienten och ger psykosocialt och praktiskt stöd, såväl i boendet som i vardagen. Kring boendet kan stödet handla om ADL-träning eller att söka ett eget boende på den öppna bostadsmarknaden. Det psykosociala stödet i boendet kan bestå i vardagssamtal, motiverande samtal eller kurativa samtal. Därutöver ger kontaktmannen stöd till klienten avseende myndighetskontakter, planering kring sysselsättning och fritidsaktiviteter samt även ADL-träning ute i samhället.

Metod och arbetssätt

Vejbyhems personal arbetar utifrån en rad olika metoder i syfte att stärka och motivera individen till förändring. Med dessa metoder kan vi möta klienten där han eller hon befinner sig och anpassa våra insatser utifrån klientens behov.

Psykosociala samtal, vardagssamtal, stödsamtal, kurativa samtal, uppföljningssamtal
MI (Motivational Interviewing). Motiverande samtal, vardagssamtal eller semistrukturerade samtal.
Återfallspreventiva samtal
Miljöterapi, ADL-träning och CRA (Community Reinforcement Approach)
Kontaktmannaskap
Nätverksarbete
Mindfulness och meditation
Kartläggning med ASI, ADAD, AUDIT eller DUDIT
Praktiskt och pedagogiskt stöd
Möjlighet till regelbundna möten på NA/AA/ACA

Utbildning

Under placeringen har våra klienter möjlighet att ta del av temaföreläsningar och empatiträning. Temaföreläsningarna sker regelbundet medan empatiträningen sker individuellt eller i grupp beroende på efterfrågan. Även utbildning i PFL (Prime for Life) ges, vilket främst riktar sig till personer med riskbruk. PFL är ett alkohol- och droginformationsprogram som syftar till att ge ökad medvetenhet kring alkohol- och droganvändning. Utöver dessa insatser ges våra klienter möjlighet till övningar i meditation och mindfulness.

Individen i centrum
Varje klient får förstärkt psykosocialt och praktiskt stöd som är anpassade efter de behov han eller hon har, såväl i boendet som i vardagen.
Helhetstänk
Våra insatser berör de flesta livsområdena så att helheten ska bli så bra och meningsfull som möjlig för klienten.
Omsorg
Vi lyssnar och försöker förstå våra klienter utifrån deras egna referensramar. Vi strävar efter relationsskapande och empatiskt förhållningssätt gentemot våra vårdtagare.