Har du frågor? Vi hjälper dig gärna.

Nedan ser du vanligt förekommande frågor som vi får svara på. Hittar du inte svaret går det alltid bra att maila eller ringa oss. Vi svarar dig så snart vi kan.

Vem kan få stödinsatser av Vejbyhem?

Vi vänder oss till vuxna personer med någon form av social problematik. Det kan exempelvis vara våld i nära relation, hedersrelaterat våld eller andra hotbilder, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, akut bostadslöshet, boendeproblematik, relationsprobelmatik eller annan socialt nedbrytande problematik.

Vem kan få ett skyddat boende?

Personer som behöver ett skyddat boende är oftast utsatta för någon form av våld,  allvarliga hot, förföljelser eller kränkningar av olika slag. Det kan röra sig om våld i nära relation, hedersrelaterad problematik eller någon form av uppgörelse mellan personer där en av parterna har utsatts för våld eller hot om våld.

Ärendet initieras oftast av socialförvaltning eller polis som gör en preliminär riskbedömning av skyddsbehovet. Behovet av skydd kan vara kortsiktigt eller långsiktigt och kan ändras under placeringens gång. Vår uppgift blir att stötta personer som placeras hos oss, att arbeta vidare i processen med målet att kunna känna sig trygg och kunna leva normalt igen.

Hur går en placering till?

En placering hos oss på Vejbyhem påbörjas alltid efter beslut från socialförvaltningen i den kommun klienten/vårdtagaren för närvarande tillhör. Socialförvaltningens utredning och behovsbedömning ligger till grund för beslut och val av insats.

Inför varje placering hos oss ser vi gärna att ett bedömningssamtal hålls mellan socialförvaltning, vårdtagare och personal från Vejbyhem. Detta är önskvärt för att kunna säkerställa att de behov som vårdtagaren har matchar de insatser som Vejbyhem erbjuder.
I samband med en placering upprättas en genomförandeplan för vårdtagaren. I genomförandeplanen beskrivs vilka stödinsatser som ska utföras, vem som ska utföra dem samt inom vilken tidsram det gäller.

Får jag en egen lägenhet?

Nej, inte genom Vejbyhem. Lägenheterna är utformade som stödboende eller skyddat boende, vilket betyder att det är ett tillfälligt boende där man tränar på att klara av ett boende eller aktivt söker efter ett eget boende. Personal från Vejbyhem finns med och ger stöd under hela processen, där målet är att personerna som placeras hos oss i slutändan ska finna och få ett eget boende.

Jag behöver ett boende akut. Kan jag bo hos er?

Det går bra att bo hos oss utan att ta del av stödinsatserna. Beslut att bo hos oss ligger dock alltid hos socialförvaltningen i den kommun du är folkbokförd eller vistas mest i. Vejbyhem har alltid en viss tillsyn av lägenheterna, vilket betyder att du regelbundet kommer att får träffa vår personal. Vi bistår även med stöd och råd när du själv söker boende på den öppna bostadsmarknaden.

Har ni sekretess?

Ja, vi arbetar på uppdrag av socialnämnder och arbetar utifrån samma sekretessregler som våra uppdragsgivare. Däremot kan du som klient häva sekretessen om vi vill att vi ska företräda dig i något ärende.

Har ni dygnet-runt-behandling?

Vår verksamhet är till för personer som inte är i behov av heldygnsvård men som ändå behöver stöd i vardagen. Vejbyhem arbetar aktivt med sysselsättning och insatser under dagtid alla veckodagar. På kvällar och helger har våra klienter egentid. Vi har dock personal som är tillgängliga för våra klienter på kvällar och helger.

Ingår mat i boendet?

Vid placering bestämmer din socialsekreterare om det är självhushållning som gäller eller om mat ska ingå. Vid självhushållning köper man in mat för egna medel. Köksutrustning och vitvaror finns i lägenheten.

Hur ser min fritid ut?

Vi anpassar din fritidssysselsättning utifrån vad som har överenskommits i genomförandeplanen med din socialsekreterare. Vi uppmanar dock alltid till en aktiv fritid eftersom vi är övertygade om att det ökar livskvaliteten och känsla av sammanhang.

Får jag ta med djur till lägenheten?

I vissa lägenheter är det tillåtet att ta med djur. Dessa är speciellt avsedda för detta ändamål. I de andra boendena går det inte att ha med djur. Detta beror på att det kan placeras klienter hos oss som har allergier mot djur.