Skyddat kvinnoboende

Vi har skyddat boende såväl i gemensamhetsboende som i eget boende. Kvinnor och barn som är placerade på vårt kvinnoboende får tid att landa, orientera sig i sin nya situation. De får också lära sig att hantera hotbilden och hur man tar nästa steg då man behöver leva på annan adress i framtiden och upprätta en ny vardag med skyddade personuppgifter tillsammans med sina barn.

På boendet jobbar personalen bland annat med stöd för de praktiska bitarna som uppstår kring klienten och barnen samtidigt som riskbedömningar genomförs, FREDA, SARA och PATRIARK. Klienterna får stöd i samtal med socialtjänsten, olika myndigheter, söka lägenhet och i en del fall är även integration och tolksamtal en viktig pusselbit. Varje vecka har klienten tillgång till obligatoriska stödsamtal, i övrigt finns personal till för ytterligare stödsamtal vid behov. Det psykosociala stödet är en röd tråd i vårt arbete med de kvinnor som är placerade hos oss. Barnperspektivet är en ledstjärna i de insatser vi tillsammans med barnhandläggare utformar kring barnens individuella behov samt upprättandet av ny kontakt med skola och/eller förskola.

Skyddat boende för kvinnor, män och familjer

Vi erbjuder skyddat boende i eget boende på hemlig ort för de som inte kan eller vill bo i ett gemensamhetsboende. Vi gör riskbedömningar och matchar rätt boende och ort utifrån hotbild och önskemål från socialförvaltningen eller den placerade. Vi tar emot personer som söker skydd från hedersrelaterad problematik eller förföljelse, våld i nära relation eller de som söker skydd från gängrelaterad eller kriminell hotbild.

Vi är tillgängliga dygnet runt och vi har väl utarbetade metoder för att säkerställa ett gott skydd och ett tryggt boende för personerna som kommer till oss.

Stödboende

I stödboendet bor våra klienter i egna, möblerade lägenheter. Stödet är individuellt och anpassas utifrån klientens behov. Vi erbjuder träningsboende, utslussboende, integrationsboende, akutboende, tillfälligt eller skyddat boende.

En kontaktperson tillsätts åt varje klient. Kontaktmannen är med klienten och ger psykosocialt och praktiskt stöd, såväl i boendet som i vardagen. Kring boendet kan stödet handla om ADL-träning eller att söka ett eget boende på den öppna bostadsmarknaden. Det psykosociala stödet i boendet kan bestå i vardagssamtal, motiverande samtal eller kurativa samtal. Därutöver ger kontaktmannen stöd till klienten avseende myndighetskontakter, planering kring sysselsättning och fritidsaktiviteter samt även ADL-träning ute i samhället.

 Stödinsatser / Miljöterapi / ADL

Kärnan i det förstärkta stödboendet är arbetet med klientens genomförandeplan. I den framgår vilka behov klienten har samt vilka stödinsatser som är mest lämpade. Vejbyhem matchar och erbjuder en kontaktperson till varje klient. Kontaktpersonen arbetar sedan tillsammans med klienten för att målen i genomförandeplanen ska uppfyllas. Vidare bistår kontaktpersonen med psykosocialt och praktiskt stöd. De psykosociala stödet kan vara allt från enkla vardagssamtal till mer problemorienterade och lösningsfokuserade samtal. Det praktiska stödet kan exempelvis innefatta stöd i boendet, stöd i myndighetskontakter eller att söka och finna ett eget boende.

Under placeringen i stödboendet pågår även ett ständigt, miljöterapeutiskt arbete där personalen uppmanar klienterna till socialt samspel, samhällsintegration, ADL-träning, relationsskapande, ansvarstagande och annan social, psykisk eller fysisk färdighetsträning.

Målet med såväl de psykosociala samtalen som det miljöterapeutiska arbetet är att klienterna ska stärka sitt självförtroende samt kunna få insikt i hur nya val, värderingar, handlanden och upplevelser kan omforma dennes liv på ett positivt sätt.

Metod och arbetssätt

Vejbyhems personal arbetar utifrån en rad olika metoder i syfte att stärka och motivera individen till förändring. Med dessa metoder kan vi möta klienten där han eller hon befinner sig och anpassa våra insatser utifrån klientens behov.

Psykosociala samtal, vardagssamtal, stödsamtal, kurativa samtal, uppföljningssamtal
MI (Motivational Interviewing). Motiverande samtal, vardagssamtal eller semistrukturerade samtal.
Återfallspreventiva samtal
Miljöterapi, ADL-träning och CRA (Community Reinforcement Approach)
Kontaktmannaskap
Nätverksarbete
Mindfulness och meditation
Kartläggning med ASI, ADAD, AUDIT eller DUDIT
Riskbedömning med hjälp av FREDA, SARA eller PATRIARK
Praktiskt och pedagogiskt stöd
Möjlighet till regelbundna möten på NA/AA/ACA
Individen i centrum
Varje klient får förstärkt psykosocialt och praktiskt stöd som är anpassade efter de behov han eller hon har, såväl i boendet som i vardagen.
Helhetstänk
Våra insatser berör de flesta livsområdena så att helheten ska bli så bra och meningsfull som möjlig för klienten.
Omsorg
Vi lyssnar och försöker förstå våra klienter utifrån deras egna referensramar. Vi strävar efter relationsskapande och empatiskt förhållningssätt gentemot våra vårdtagare.