Familjehemsverksamheten

Vejbyhem erbjuder förstärkt, konsulentstödd familjehemsvård. Vi riktar oss till barn, unga och vuxna som behöver socialt stöd och samtidigt har behovet att bo hos en trygg och stabil familj.

Våra familjehem utreds noga och får regelbunden handledning och utbildning av våra familjehemskonsulenter. Detta för att upprätthålla bästa kvalitet och för att säkerställa att klienterna får en så bra vistelse som möjligt i familjehemmet. För barn som placeras i familjehemmen läggs stor vikt vid anknytning och trygghet. Därför har våra familjehemskonsulenter en tät kontakt med familjehemmen och handleder dem i deras vardag.

För unga vuxna eller vuxna som är placerade i familjehem är anknytning också en viktig del. Utöver detta kan målgruppen även få extra stöd av Vejbyhems personal beroende på om det finns annan problematik hos klienten, exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. Stödet anpassas då individuellt och kan då innefatta motiverande insatser (MI), återfallspreventiva insatser (ÅP, CRA, Mindfulness) men även praktiskt stöd med ADL och/eller myndighetskontakter och övriga kontakter.

Hur blir man familjehem?

Den som är intresserad av att bli familjehem tar kontakt med oss på Vejbyhem för ett första samtal kring uppdraget. Samtalet syftar till att ge inledande information och utrymme för det tilltänkta familjehemmet att ställa frågor.

Går man sedan vidare i processen bokas ett första hembesök in. Här kan familjen ställa ytterligare frågor och familjehemsutredarna får ge mer ingående information om uppdraget och vilka krav som ställs för att bli ett godkänt familjehem. Vid första hembesöket får familjehemsutredarna också möjlighet att se hur bostaden är utformad, vilka rum som finns lediga för tilltänkta placeringar och hur närmiljön ser ut med kommunikationsmedel, skolor/förskolor, affärer och bostadsområde etc.

Är familjehemmet fortsatt intresserade av att gå vidare i rekryteringsprocessen kommer registerutdrag begäras in. Utdrag som behövs från samtliga familjemedlemmar över 18 år i hushållet är:

  • Utdrag ur Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister. Hur du går tillväga ser du här https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
  • Utdrag ur Kronofogdens databas. Det går bra att kontakta Kronofogden på 0771-73 73 00 så hjälper de dig vidare. Uppge att du behöver utdraget för att du vill bli familjehem.
  • Utdrag ur socialregistret i den kommun där du är folkbokförd. Har du/ni varit folkbokförda i en annan komun under de senaste fem (5) åren så ska även utdrag ur socialregistret i den kommunen beställas.
  • Intyg från Försäkringskassan. Uppge att du behöver intyget för att du vill bli familjehem.

 

Om familjen tidigare har varit familjehem och har genomfört familjehemsutredningar så kan även dessa utredningar begäras in som underlag. Även referenser inhämtas, gärna en arbetsgivare eller någon person som känner familjen väl. Har familjen tidigare varit familjehem kan socialsekreteraren i det ärendet fungera som referensperson.

Efter första hembesöket bokas en träff in på Vejbyhems kontor, där de tilltänkta familjehemsföräldrarna får fylla i Socialstyrelsens bedömningsformulär BRA-fam. Formuläret ger en bättre inblick i vad som förväntas av dig som familjehemsförälder och familjehemsutredarna får svar på strukturerade frågor som är viktiga att få information om inför det vidare utredningsförfarandet. Familjehemskonsulenten sitter med och kan svara på frågor som kan uppstå under tiden formuläret fylls i.

Ett andra hembesök bokas därefter in för mer djupgående frågor och samtal. Familjehemsutredarna återkopplar sammanställningen av BRA-fam och ett genogram upprättas i syfte att kartlägga nätverket runt familjen ställer följdfrågor kring uppdraget. Det andra hembesöket kan ta lite längre tid än det första och det bör därför beredas utrymme för samtal där utredarna får ställa viktiga frågor. Om det blir nödvändigt, kan ytterligare ett hembesök bokas in.

När hembesöken är klara är det dags för djupintervju med familjehemsföräldrarna. Det är en strukturerad intervju, enligt Kälvestensmetoden, som utförs på Vejbyhems kontor. Intervjun beräknas pågå under tre (3) timmar, där varje familjehemsförälder intervjuas var för sig. Efter djupintervjun gör en extern psykolog en analys av intervjun och lämnar sitt utlåtande. Utredningen sammanställs därefter i sin helhet och återkoppling sker till det tilltänkta familjehemmet.

Ett godkänt familjehem får utbildning och handledning av familjehemskonsulenterna. Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” erbjuds alla familjehem som rekryterats av Vejbyhem. Vidare erbjuds löpande föreläsningar och tematräffar. Familjehemmen får även möjlighet att träffa varandra i forum för erfarenhetsutbyte.

När Vejbyhem får en placeringsförfrågan görs en matchning gentemot våra befintliga familjehem som är godkända och redo att ta emot placeringar. Matchningen görs främst utifrån de behov den som ska placeras har, men många andra faktorer spelar också in. Placeringsprocessen sker företrädesvis genom en noggrann matchning och planering för att det ska bli så bra som möjligt för den som placeras.