Kvalitet i socialt arbete

Vejbyhem VoB bedriver ett kvalitetsarbete som sker i en ständigt pågående process. Vår målsättning är att alltid sträva efter att förbättra våra insatser gentemot de personer som får vårt stöd. Det är just dessa personer som är källan till vilka behov som styr och vilka åtgärder som efterfrågas. Vi behöver lyssna på och förstå våra vårdtagare för att kunna utforma ett kvalitativt stöd. Därför behöver vi aktivt och i ett nära samarbete med vårdtagarna utvärdera vår verksamhet, både genom intern och extern utvärdering. Vi behöver ta hänsyn till synpunkter från vårdtagare och från vår personal, men också från placerande myndigheter, anhöriga och andra samarbetspartners. Vi behöver också kritiskt granska vår egen verksamhet och med stor transparens visa inom vilka områden vi vill förbättra vårt arbete.

Kvalitetsindex från SSIL

Hur visar vi då att vår verksamhet och våra insatser håller god kvalitet? För att svara på den frågan behöver vi dela upp kvalitetsarbetet i olika områden:

Kvalitetssäkring avseende insatser för vårdtagarna:

Genom att tala med såväl vårdtagare som uppdragsgivare kan vi få en relativt bra bild över hur de uppfattar att vi utför vårt arbete. För insamlande av information har vi möjlighet att använda oss av exempelvis enkäter, undersökningar, uppföljningssamtal och slutsamtal för att få mer strukturerade svar kring vårt arbete med våra vårdtagare. När vi har fått in synpunkter eller kritik sker arbetet med att se över förbättringsområden samt hitta strategier att skapa bättre kvalitet i våra insatser. Vårt mål är att så långt det är möjligt låta våra vårdtagare ha inflytande och komma med förslag på förbättringsområden.

Kvalitetssäkring av den egna verksamheten:

Vejbyhem VoB är noga med att upprätta och utveckla väl fungerande rutiner och rutinbeskrivningar i den egna verksamheten. Genom att följa riktlinjer och policys kan verksamheten arbeta enhetligt mot verksamhetens vision och vi kan på ett bättre sätt förstå varandra i det gemensamma arbetet. Riskbedömningar, konsekvensanalyser och dokumentation är andra viktiga åtgärder i kvalitetsarbetet. Vejbyhem VoB strävar efter att upprätta kvalitetssystem som beskriver organisationsstrukturen, ansvarsområden, uppdrag, processer, resurser och operativa metoder. Verksamheten strävar samtidigt efter att uppfylla rekommendationer och/eller krav från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vidare består det interna kvalitetsarbetet i att utvärdera, och om möjligt utveckla, våra egna metoder och arbetssätt, i syfte att bli ännu bättre på det vi gör. Vi satsar också på kompetensförsörjning och personalvård för våra anställda. Målet med personalsatsningen är att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och engagemang, varje dag.

Kvalitetssäkring genom omvärldsbevakning:

Sociala problem och socialt arbete förändras över tid. I takt med att samhället förändras uppstår nya behov för socialt utsatta människor. Det är därför viktigt att följa samhällsutvecklingen inom det sociala området för att hålla sig uppdaterad kring lagändringar, politiska direktiv, forskning etc. Vejbyhem VoB ser omvärldsbevakning som ett sätt att ständigt se över vår vision och vår värdegrund så att den är förenlig med god vård och ett gott stöd.