Skyddat boende, för vem?

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att ge brottsoffer och våldsutsatta det stöd och de insatser som behövs. Bestämmelser kring detta går att finna i socialtjänstlagen (2001:453) 5 Kap 11 §. Där står även att medföljande barn som bevittnad våld ska få det stöd och den hjälp som krävs. En av insatserna som kan erbjudas är skyddat boende, eller skyddsboende som det också kan benämnas.

Skyddat boende kan beviljas i antingen kommunens egen regi eller genom en extern utförare, exempelvis en kvinnojour eller en privat verksamhet som bedriver skyddsboende med skyddsinsatser. Det är socialnämnden i kommunen som beslutar om skyddat boende för våldsutsatta. Det är ett biståndsbeslut av socialtjänsten i kommunen och det är först efter beviljande av en socialsekreterare som ett skyddsboende kan bli aktuellt. Ett beslut om placering i skyddat boende kan ske akut samma dag men kan även planeras in utifrån individuella förutsättningar och situationer.

Skyddat boende för kvinnor och barn

Kvinnor och barn är en särskilt utsatt grupp, där kvinnorna oftare är de som utsätts för våld och barnen de som bevittnar våldet. Därför är andelen kvinnor och barn som placeras i skyddat boende större och lagtexten riktar sig särskilt till dem. Dock är det vanligt förekommande att även män, par eller familjer beviljas skyddsboende. Anledningen till att behöva söka skydd ser olika ut men hos kvinnor är våld i nära relation och hedersrelaterad problematik en stor grupp hos de som placeras i skyddat boende. Hedersrelaterad problematik och förföljelse riktas även mot män, par och hela familjer. För en större andel män, kan särskilda skyddsboenden erbjudas för de som hoppar av gängkriminalitet eller på annat sätt är allvarligt hotade eller våldsutsatta. Likaså kan både kvinnor och män, och i vissa fall deras närstående, söka skydd från missbruksmiljöer eller kriminella nätverk.

Våra boendelösningar för skyddat boende

Vejbyhem har olika boendelösningar för skyddat boende. Eftersom behovet av skydd och integritet ser olika ut, kan vi erbjuda såväl gemensamhetsboende som boende i egen lägenhet eller annan fastighet på skyddad adress. Gemensamt för våra olika skyddade boenden är att de som placeras alltid kan erbjudas ett bra skydd i en trygg miljö, ett gott psykosocialt stöd samt hjälp med att kartlägga risker och få praktiskt stöd i den fortsatta planeringen. Då flertalet skyddsärenden är akuta har vi förberett detta genom att ha boenden som är möblerade och klara för inflyttning.

Rådgör med oss kring den bästa boendelösningen

Vi har lång och bred erfarenhet av skyddsplaceringar och skyddat boende. Är du osäker på vilken boendeform som är mest lämplig, tveka inte att kontakta oss. Tillsammans gör vi en riskanalys och matchar lämpligt boende utifrån den våldsutsattes hotbild och aktuell situation.
I samband med en placeringsförfrågan görs även en uppskattning kring vilket stödbehov som finns för den eller de som ska placeras i skyddat boende. Behovet av praktiskt och psykosocialt stöd ser väldigt olikt ut beroende på vem som placeras hos oss. Utöver behovet av skyddsinsatser och säkerhetsplaneringar har vi erfarit en mängd individuella behov hos de som har placerats hos oss, exempelvis samtalsstöd, externa vårdkontakter, integrationsarbete, ekonomisk planering, stöd i rättsprocesser, kontakt med myndigheter och bostadssökande. Vissa klarar av detta på egen hand, medan andra behöver ett större stöd och mer kontakt med Vejbyhems personal.

Olika typer av skyddat boende

Det finns olika typer av skyddat boende och vissa processer kräver dagligt arbete tillsammans med personal och då kan till exempel ett gemensamhetsboende där personal finns på plats vara att föredra. Andra kanske har ett större behov av självständighet och vill bo i egen lägenhet och själv kunna avgöra när det behövs psykosocialt och praktiskt stöd från personalen.

skyddat boende

Vilka skillnader finns att bo i skydd på ett gemensamhetsboende respektive att bo i egen lägenhet?

I stort sett skiljer sig inte insatserna nämnvärt utifrån de olika boendealternativen. Vi arbetar med skyddsinsatser, riskbedömningar och säkerhetsplaneringar med samtliga klienter. Vi erbjuder därutöver individuella stödinsatser enligt upprättad vårdplan och genomförandeplan. Personal finns tillgänglig dygnet runt för alla våra skyddssökande, med skillnaden att personalen har sitt kontor på gemensamhetsboendet och på så sätt finns mer tillgänglig för de boende. Bor man i egen lägenhet så upprättar man istället en planering tillsammans med kontaktpersonen om hur kontaktfrekvensen ser ut och när insatserna ska genomföras.
På gemensamhetsboendet ingår mat och gemensam handling sker en gång i veckan. Här planerar man också gemensamma aktiviteter för både vuxna och barn. Bor man i egen lägenhet är det självhushållning som gäller och individuella aktiviteter kan planeras in på egen hand eller tillsammans med kontaktpersonen.

Tillåts husdjur i våra boenden?

En del klienter som kommer till oss har husdjur med sig. Husdjur tillåts i vissa av våra boenden medan andra boenden är djurfria. Inför placering i skyddat boende upprättar vi ett särskilt djurkontrakt där ansvarsbiten kring skötsel med mera tas upp.

Bo själv eller gemensamt skyddat boende

Det kan även finnas individuella anledningar till varför man väljer att bo själv eller gemensamt med andra våldsutsatta. Vissa personer är vana vid eller önskar mer självständighet medans andra känner större trygghet av att ha andra personer eller personal omkring sig. Kontakta oss för mer information kring skyddat boende.