Vejbyhems stödboenden

Kärnan i vår stödboendeverksamhet består av ett ständigt, miljöterapeutiskt arbete där personalen uppmanar klienterna till socialt samspel, samhällsintegration, ADL-träning, relationsskapande, ansvarstagande och annan social, psykisk eller fysisk färdighetsträning. Målet med såväl de psykosociala samtalen som det miljöterapeutiska arbetet är att klienterna ska stärka sitt självförtroende samt kunna få insikt i hur nya val, värderingar, handlanden och upplevelser kan omforma ens liv på ett positivt sätt. Vejbyhem erbjuder stödboende med olika boendeformer, vilket betyder att vi kan anpassa våra insatser utifrån varje individs behov. De boendeformer vi erbjuder är:

Förstärkt stödboende
Akutboende
Utredningsboende
Referensboende

Våra stödboenden består av lägenheter eller hus som är basmöblerade där all nödvändig utrustning och möblemang finns för en fungerande vardag. En person som är i behov av boende och stöd ska kunna flytta in hos oss utan att behöva tänka på att införskaffa möbler och annan utrustning. TV, Internet samt ett startpaket med förbrukningsvaror finns tillgängligt när du flyttar in i våra stödboenden.

Insatser som erbjuds

Vi arbetar utifrån beprövade metoder, allt ifrån enkla vardagssamtal till mer lösningsfokuserade individuella samtal eller praktiskt stöd i vardagen. Vi anpassar våra insatser utifrån varje individs behov för att våra klienter ska få det stöd som krävs för att senare kunna leva ett självständigt liv. De insatser vi erbjuder är exempelvis:

Psykosocialt stöd
Praktiskt stöd
Miljöterapi / ADL-träning
Sysselsättning/Fritid
Kontaktmannaskap
Stöd i myndighetskontakter
Motiverande samtal (MI)
Återfallspreventiva samtal (ÅP)
Kognitiv färdighetsträning (CRA)
Nätverksarbete
Kartläggning (ASI/AUDIT/DUDIT)
Mindfulness/Meditation

Hur ansöker man om stödboende?

Insatsen stödboende är en insats som i regel beviljas genom socialförvaltningen i den kommun där du är folkbokförd eller stadigvarande vistas. Beviljandet av insatsen grundar sig i beslut enligt socialtjänstlagen 4 Kap. 1 §. Är du redan aktuell inom socialtjänsten tar du kontakt med din handläggare och diskuterar eller ansöker om insatsen. Då kommer en utredning att öppnas där socialsekreteraren utreder dina behov och därefter beviljar eller avslår insatsen om stödboende. Utredningstiden varierar beroende på omständigheterna. Akutplacering kan ske samma dag om behovet finns men utredningen kan även ta flera månader. Det är viktigt att känna till, att socialsekreteraren kan bevilja likvärdiga insatser och behöver inte nödvändigtvis vara den insats som du ansöker om. Ibland har kommunen egna insatser och ibland används externa insatser.

Om du inte är aktuell hos någon socialtjänst sedan tidigare tar du kontakt med socialtjänstens mottagningsenhet och ansöker om insatser därifrån. Oftast får du först ringa mottagningen och boka in en tid. Har du inget direktnummer till mottagningen så kan du nå dit via kommunens växel. Efter kontakt med mottagningen, med ett eller flera besök, bestäms om en utredning ska öppnas eller inte. Då kommer du även att tilldelas en handläggare som handlägger dit ärende.

När bedöms stödboende vara en lämplig insats?

Varje människa är unik med sin egen livshistoria. Därför bör man alltid se till individens situation, behov och förutsättningar när man gör en bedömning kring insatsen stödboende. Det stöd som Vejbyhem erbjuder varierar och anpassas till den eller de som placeras i stödboendet. Gemensamt för våra klienter är dock att de är i behov av stöd i någon form, samtidigt som de klarar av ett eget boende. Vissa behöver mer hjälp än andra när det gäller själva boendet, exempel ADL-träning (alldaglig livsföring) och ekonomisk planering. Andra klarar boendet själva men kan behöva stöd kring en viss problematik, exempel missbruk eller psykisk ohälsa. En del behöver endast ett boende och/eller sysselsättning för att kunna klara sig själva. Stödet i dessa fall kan då innefatta att hjälpa klienten att hitta sina lösningar för att lösa boende och sysselsättningsfrågan. Vejbyhem har även skyddat boende som en insats. Även om de primära insatserna innebär skyddsåtgärder så behövs i många fall även annat stöd, exempelvis stöd i rättsprocesser, bostadssökande eller självstärkande insatser. Det är alltså individens behov i förhållande till de insatser Vejbyhem erbjuder som utgör grund för om stödboende är en lämplig insats.

Vad är ett stödboende?

Ett stödboende är en boendeform som beviljas genom ett myndighetsbeslut, exempelvis från socialtjänsten. Stödboende kan erbjudas i olika former och vara riktade till olika målgrupper och olika åldrar. I princip innebär ett stödboende ett mer självständigt boende där den placerade inte har så omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser eller tillsyn som exempelvis på ett HVB-hem (hem för vård och boende) med personal dygnet runt. Ett stödboende erbjuder istället en alternativ boendeform, vilket innebär att en person placeras i en bostad i form av rum i ett kollektivt boende eller i en egen bostad och därefter får stöd av personal med lämplig utbildning under begränsade delar av dygnet.

Individuellt anpassat stödboende

Stöd- och behandlingsinsatserna i ett stödboende är individuellt anpassade och utformas efter den placerades behov. Det kan innebära mer eller mindre omfattande stöd- eller motivationsarbete men också tätare eller glesare kontaktfrekvens. Vissa behöver dagligt stöd, medan det hos andra kan räcka med en till två träffar i veckan. Planering och uppdrag avseende insatserna i ett stödboende upprättas i en vårdplan från placerande myndighet och mynnar sedan ut i en genomförandeplan hos den verksamhet som utför stödinsatserna. I stora drag kan stödinsatserna delas in i områdena praktiskt stöd, psykosocialt stöd eller motivationshöjande/behandlande insatser.

Under placeringstiden i ett stödboende följs insatserna upp i form av månadsrapportering och uppföljningsmöten mellan den placerande myndigheten (uppdragsgivaren) och verksamheten som utför insatserna (leverantören). Det långsiktiga målet för de personer som placeras i ett stödboende är att kunna bli självständiga, utan behov av externt stöd.