Vejbyhems träningslägenheter

Träningslägenhet är en form av stödboende där fokus ligger på att kunna klara av sin alldagliga livsföring (ADL) både i och utanför boendet. Det långsiktiga målet är att kunna bo självständigt, utan behov av stöd. Som namnet på boendetypen antyder, handlar det alltså om att träna på att bo i eget boende. Skälet till att behöva bo i en träningslägenhet skiljer sig från individ till individ. Vissa behöver träna mycket och på en mängd olika saker medan andra behöver mindre stöd och träning för att lyckas bli självständiga. En del har aldrig bott själva och behöver därför lära sig hushållning från grunden. Andra har bott själva tidigare men anses ändå behöva stöd inom vissa områden i den alldagliga livsföringen.

Grunden för vårt arbete med klienter i stödboende upprättas i en genomförandeplan utifrån det uppdrag eller den vårdplan som uppdragsgivaren har gett oss. Uppdragsgivaren är i de flesta fall socialtjänsten. Det är också de som utreder, beviljar och beslutar om en person beviljas insatsen träningslägenhet som stödboendeinsats.

Vad kan jag få hjälp med när jag bor i en träningslägenhet?

Insatserna, när man bor i en träningslägenheter, varierar beroende på vilket behov av stöd och social historik som finns hos klienten. Vi arbetar med en rad olika målgrupper, exempelvis:

  • Hemlösa
  • Personer med missbruksproblematik
  • Personer med psykisk ohälsa
  • Samsjuklighet
  • Personer med kriminell livsstil
  • Skyddsplaceringar
  • Personer med behov av stöd i integration

 

Vi anpassar alltid vårt stöd utifrån individens individuella behov och våra kontaktpersoner lägger mycket tid och engagemang att skapa en tillitsfull arbetsallians med klienten. Trots bredden på de klienter vi tar emot finns många gemensamma insatser för de olika målgrupperna. Motiverande, kurativa eller självstärkande samtal är en insats som de flesta klienter erbjuds och som våra kontaktpersoner arbetar med dagligen. Det kan handla om att följa uppgjord planering, vilket exempelvis kan innebära att komma upp på morgnarna, komma ihåg och sköta inbokade tider, prioritera rätt eller att avsluta saker som har påbörjats. Men, det kan även handla om att samtala med någon för att kunna bryta gamla invanda mönster och göra saker annorlunda för att kunna få till en förändring.

Att bo i ett träningsboende

Graden av att klara av ett eget boende och att vara självständig ser också olika ut för våra klienter. Vejbyhems personal är med som stöd för att se till att hushållet fungerar för varje klient. Vissa behöver exempelvis extra stöd i att sköta basala saker som hygien, städning, dagliga rutiner, hyresregler och annat. Andra klarar detta bättre och då kan man lägga fokus på andra saker, exempelvis integration i samhället.

För de olika målgrupperna skiljer sig insatserna åt och är specifika för just den målgruppen. För personer med missbruksproblematik eller kriminell livsstil finns till exempel särskilda motiverande eller återfallspreventiva insatser, för personer i skydd finns specifika skyddsinsatser och för personer med psykisk ohälsa ligger fokus mer på hälsa och social integration.

Målet med träningslägenheter

Målet med det arbete som utförs i våra träningslägenheter är att våra klienter ska kunna finna, få och behålla ett eget boende samt att kunna bli självständiga i sin livsföring i övrigt. Klienterna ska ha etablerat nödvändiga kontakter i samhället och kunna bli rustade för ett liv utan behov av stöd i form av insatsen stödboende.