Vejbyhems utslussboende i Halmstad

Vi på Vejbyhem erbjuder utslussboenden i Halmstad till personer som kan tänkas vara i behov av ytterligare stöd i boendet men där fokus i stödet ligger på delaktighet och/eller återanpassning i samhället.

Kärnan i vår stödboendeverksamhet består av ett ständigt, miljöterapeutiskt arbete där personalen uppmanar klienterna till socialt samspel, samhällsintegration, ADL-träning, relationsskapande, ansvarstagande och annan social, psykisk eller fysisk färdighetsträning. Målet med såväl de psykosociala samtalen som det miljöterapeutiska arbetet är att klienterna ska stärka sitt självförtroende samt kunna få insikt i hur nya val, värderingar, handlanden och upplevelser kan omforma ens liv på ett positivt sätt.

Våra utslussningsboende består av lägenheter eller hus som är basmöblerade där all nödvändig utrustning och möblemang finns för en fungerande vardag. En person som är i behov av boende och stöd ska kunna flytta in hos oss utan att behöva tänka på att införskaffa möbler och annan utrustning. TV, Internet samt ett startpaket med förbrukningsvaror finns tillgängligt vid inflyttning.

Vilka insatser erbjuds under utsluss i Halmstad?

Vi arbetar utifrån beprövade metoder, allt ifrån enkla vardagssamtal till mer lösningsfokuserade individuella samtal eller praktiskt stöd i vardagen. Vi anpassar våra insatser utifrån varje individs behov för att våra klienter ska få det stöd som krävs för att senare kunna leva ett självständigt liv. De insatser vi erbjuder är exempelvis:

Psykosocialt stöd
Praktiskt stöd
Miljöterapi / ADL-träning
Sysselsättning/Fritid
Kontaktmannaskap
Stöd i myndighetskontakter
Motiverande samtal (MI)
Återfallspreventiva samtal (ÅP)
Kognitiv färdighetsträning (CRA)
Nätverksarbete
Kartläggning (ASI/AUDIT/DUDIT)
Mindfulness/Meditation

Hur kommer man till ett utslussningsboende på Vejbyhem?

Vanligtvis har den person som kommer till våra utslussningsinsatser befunnits sig på någon annan institution eller har haft en pågående insats, exempelvis ett HVB-hem eller anstalt. Tanken med ett utslussningsboende i Halmstad är då att personen i fråga är redo att ta nästa steg i sin behandlingsplan och lämna en mer kontrollerad vårdform för att övergå till en mer självständig vardag.

Syftet med själva utslussningen kan ske av olika skäl. Kanske behöver man komma närmre hemkommunen för att kunna etablera eller återuppta kontakter med myndigheter eller för att kunna påbörja en sysselsättning. Kanske har man valt att flytta till en ny kommun och då behövs det många gånger upprättas nya kontakter. Gemensamt för insatsen utslussning är att det fortsatt behövs någon form av stöd i strävan efter att bli helt självständig. Vissa personer behöver mindre stöd och vissa behöver mer omfattande stöd. En del kanske endast är i behov av en tillfällig bostad under tiden man söker eget boende. Behoven ser som sagt olika ut för varje individ och vilka insatser Vejbyhem bistår med planeras och bestäms oftast innan utslussningsinsatsen, i samråd med personen som ska placeras och placerande myndighet.

Under utslussningsfasen arbetar personal från Vejbyhem aktivt med en upprättad genomförandeplan. Genomförandeplanen har upprättats utifrån klientens individuella behov och utifrån vad som har framkommit i vårdplanen från placerande myndighet eller tidigare institution. Genomförandeplanen är ett dokument där målen med utslussningen tydligt framgår och där ansvarsfördelningen i uppdraget klarlagts. I genomförandeplanen bestäms hur kontaktfrekvensen ska se ut mellan klienten och dennes kontaktperson, vilka åtagande klienten har tagit på sig samt vilket stöd personal från Vejbyhem kan erbjuda klienten. Genomförandeplanen kan också tydliggöra när insatserna ska genomföras och när man beräknas uppnå målen. Dokumentet är ett bra instrument för att kunna skapa en god arbetsallians mellan klient och kontaktperson. Insatserna kan sedan lätt följas upp och blir mätbart genom månadsrapporter och uppföljningsträffar.